Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Voorzieningenrechter: Staat moet duidelijkheid geven over voorwaarden gratie

Op 14 april 2017 heeft de voorzieningenrechter in Den Haag beslist dat de Staat binnen vier weken aan de tot levenslang gestrafte Loi C. concreet duidelijk moet maken, aan welke eisen en/of voorwaarden hij moet voldoen om in aanmerking te komen voor gratie.

In de door onze cliënt aangespannen procedure in kort geding betoogde zijn advocaat Mathieu van Linde, dat de Staat ook na bijna 30 jaar detentie nog altijd niet voldoet aan de uit de rechtspraak van het EHRM voortvloeiende verplichting om met een zekere mate van nauwkeurigheid en specificiteit duidelijk te maken aan welke eisen moet worden voldaan om in vrijheid gesteld te kunnen worden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verwijzing door de Staatssecretaris naar de gronden in de Gratiewet en meer specifieke toetsingscriteria (de delictgevaarlijkheid, de impact op de slachtoffers en nabestaanden en het gedrag en de ontwikkeling van de levenslanggestrafte tijdens zijn detentie) genoemd in een brief van 25 oktober 2016 onvoldoende zijn.

De rechter overweegt: “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreffen dat echter geen objectieve, nauwkeurige en specifieke criteria, zoals bedoeld in de hiervoor - onder 4.5 - vermelde jurisprudentie. Daarmee is [eiser] in ieder geval niet de vereiste duidelijkheid verstrekt, aan de hand waarvan hij kan opmaken of en - zo ja - op welke termijn hem eventueel gratie zou kunnen worden verleend. Typerend in dat verband is ook de zinsnede in de onder 2.13 vermelde brief van de Staat: "Voor onbegeleid verlof stelt de staatssecretaris als eis dat het incidenteel verlof met beveiliging een substantieel aantal keren zonder incidenten is verlopen en dat de gang van zaken een bestendig beeld te zien geeft.". Met een dergelijke vage eis/voorwaarde kan [eiser] in feite niets.

In feite geeft de voorzieningenrechter daarmee aan, dat ook de recente beleidswijziging met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet voldoet aan de Europese rechtspraak. Onze cliënt en zijn raadsman zijn tevreden dat de Staat nu wordt gedwongen eindelijk concreet te worden over de voorwaarden om gratie te kunnen krijgen. Onder druk van het kort geding had de Staat overigens reeds toegezegd bereid te zijn het lopende gratieverzoek opnieuw voor te leggen voor advies aan het gerechtshof Den Haag.

De uitspraak van de voorzieningenrechter kunt u hier lezen.

Op 27 maart 2017 werd onze cliënt ook al in het gelijk gesteld door de beroepscommissie van de RSJ. Die procedure ging over het verkrijgen van onbegeleid verlof.

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl