Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Nationale Ombudsman: klacht levenslanggestrafte over Teeven gegrond

De Nationale Ombudsman heeft op 29 december 2014 een klacht van een levenslanggestrafte over de behandeling van zijn gratieverzoek door staatssecretaris Teeven gegrond verklaard. In het rapport wordt de staatssecretaris aanbevolen zijn organisatie zodanig in te richten en voor te bereiden op gratieverzoeken van levenslanggestraften dat er een snelle en adequate toets als bedoeld in het Vinter-arrest kan plaatsvinden

Op 27 juni 2014 werd door mr Mathieu van Linde namens onze cliënt Loi Wah C. een klacht ingediend tegen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, nadat het vijfde gratieverzoek van C. was afgewezen. Onze cliënt verblijft al sinds 1987 in detentie.

Deze klacht bij de Nationale Ombudsman hield kort samengevat in dat de staatssecretaris op het gratieverzoek heeft beslist zonder het adviserend gerechtshof in de gelegenheid te stellen:

  • advies uit te brengen over de gronden van het gratieverzoek die het hof in het voorlopig advies nog niet had besproken en
  • te reageren op de informatie die de staatssecretaris had ingewonnen naar aanleiding van het voorlopig advies en deze informatie in het eindadvies te betrekken.

Voorts werd geklaagd over de trage wijze waarop de staatssecretaris het gratieverzoek van onze cliënt heeft behandeld en het feit dat brieven niet (tijdig) werden beantwoord en stukken niet tijdig werden verstrekt. 

De Nationale Ombudsman heeft de klacht op alle onderdelen gegrond verklaard. Hij komt tot het oordeel dat staatssecretaris Teeven  bij de behandeling van het gratieverzoek de mensenrechten neergelegd in artikel 3 EVRM, te weten het verbod van onmenselijke behandeling, onvoldoende heeft gerespecteerd. Tevens is niet adequaat en consequent informatie over het verloop van de gratieprocedure en relevante stukken verstrekt aan de advocaat van verzoeker.

In een slotbeschouwing in het rapport schrijft de Nationale Ombudsman onder meer: "De Nationale Ombudsman kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat het gebrek aan transparantie en voortvarendheid in deze procedure voortvloeit uit onwil van de staatssecretaris om daadwerkelijk invulling te geven aan de mensenrechtentoets die het EHRM in het Vinterarrest vraagt. (...) Een van de middelen daartoe lijkt te zijn het vertragen van procedures zoals in de onderhavige zaak."

Het rapport past in de aanzwellende kritiek op de wijze waarop in Nederland de levenslange gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. Onlangs nam de RSJ nog uitdrukkelijk afstand van het standpunt van de Staatssecretaris ten aanzien van de levenslanggestraften, dat levenslang ook daadwerkelijk levenslang is. Ook door het Forum Levenslang wordt al jaren gepleit voor een meer humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf.

Eerder deze maand werd namens onze cliënt een klacht over het handelen van de Nederlandse staat ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Daarnaast heeft de voorzieningenrechter in Den Haag de Staat in september 2014 bevolen een begin te maken met activiteiten gericht op resocialisatie van onze cliënt.

Het rapport van de Nationale Ombudsman is hier te vinden.

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl