Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ECKERT VAN LINDE VAN DER ZEE ADVOCATEN

 1. Eckert van Linde van der Zee Advocaten is een maatschap. Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Alle opdrachten, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen daarop, worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Eckert van Linde van der Zee Advocaten, ook indien en voor zover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Tussen de cliënt en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Eckert van Linde van der Zee Advocaten, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten.
 3. De cliënt kan geen aanspraken geldend maken tegen enige huidige of vroegere aan Eckert van Linde van der Zee Advocaten verbonden (rechts)personen, waaronder in ieder geval worden verstaan haar vroegere en huidige maten, medewerkers en adviseurs, alsmede de erfgenamen en andere rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde (rechts)personen. Al deze personen, alsmede rechtsopvolgers van Eckert van Linde van der Zee Advocaten zelf, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door Eckert van Linde van der Zee Advocaten verrichte werkzaamheden.
 4. Het staat Eckert van Linde van der Zee Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers.
 5. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan. Bij de keuze van door Eckert van Linde van der Zee Advocaten in te schakelen derden zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht, maar Eckert van Linde van der Zee Advocaten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Eckert van Linde van der Zee Advocaten is door c.q. jegens haar cliënt gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 6. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
 7. Eckert van Linde van der Zee Advocaten is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Eckert van Linde van der Zee Advocaten, de advocaten en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Eckert van Linde van der Zee Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Eckert van Linde van der Zee Advocaten wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico dat Eckert van Linde van der Zee Advocaten ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de in dit artikel genoemde (rechts)personen beperkt tot een bedrag ter grootte van drie maal het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, met een maximum van vijfduizend euro (€ 2.500,00). De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Eckert van Linde van der Zee Advocaten een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
 9. Alle mogelijke aanspraken jegens Eckert van Linde van der Zee Advocaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van Eckert van Linde van der Zee Advocaten. Alle mogelijke aanspraken jegens Eckert van Linde van der Zee Advocaten vervallen in ieder geval door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.
 10. De cliënt vrijwaart Eckert van Linde van der Zee Advocaten tegen alle aanspraken van derden en de door Eckert van Linde van der Zee Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Eckert van Linde van der Zee Advocaten verrichte werkzaamheden.
 11. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Eckert van Linde van der Zee Advocaten is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
 12. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van het overeengekomen uurtarief, vermenigvuldigd met de besteedde tijd. Het overeengekomen uurtarief kan afhankelijk van het geldelijk belang van de zaak danwel de vereiste specialiteit van een van de advocaten van Eckert van Linde van der Zee Advocaten worden bijgesteld. Door Eckert van Linde van der Zee Advocaten ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. Als de opdracht wordt beëindigd voordat Eckert van Linde van der Zee Advocaten de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de cliënt een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de door de medewerkers van het kantoor aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Eckert van Linde van der Zee Advocaten geldende uurtarieven.
 13. Eckert van Linde van der Zee Advocaten is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
 14. De cliënt is gehouden om op verzoek van Eckert van Linde van der Zee Advocaten tot betaling van een voorschot over te gaan.
 15. De door Eckert van Linde van der Zee Advocaten te verzenden facturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is.
 16. Indien een declaratie door de cliënt niet tijdig is voldaan, is Eckert van Linde van der Zee Advocaten gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn. Eckert van Linde van der Zee Advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 17. Eckert van Linde van der Zee Advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van Eckert van Linde van der Zee Advocaten. Deze Stichting is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Eckert van Linde van der Zee Advocaten te betalen ten einde te worden verrekend met door Eckert van Linde van der Zee Advocaten aan de cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken. Eckert van Linde van der Zee Advocaten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van de bank waar deze gelden zijn gestort.
 18. Op de rechtsverhouding tussen Eckert van Linde van der Zee Advocaten en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden, voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan, berecht door de bevoegde rechter te Groningen, behoudens het recht van Eckert van Linde van der Zee Advocaten om, optredende als eiser of verzoeker, de zaak te doen beslissen door de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de cliënt, alles behoudens hogere voorzieningen.
 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl